Zhujiajiao

 • Accommodation:
  • Zhujiajiao Jiao Li Xiao Zhu Boutique Inn
 • Transport:
  • Shanghai to Zhujiajiao 50 mins by taxi (costs around 200 Yuan)
  • A tourist bus operates from Shanghai Stadium (Gate 5) in the mornings to go to the village. Alternatively, you can catch a bus that leaves from Pu’an Road Bus Station or Shanghai Ti Yu Guan Station. Take the bus line called Hùzhū Gāosù Kuàixiàn
  • Shanghai Metro Line 17 and get off at Zhujiajiao Station
 • Things to see:
  • Bei Dajie
  • Kezhi Yuan
  • Fangsheng Bridge
 • Tips:
  • Take a Zhujiajiao Cruise, which  takes passengers up and down the main canal. It costs around 80 Yuan per boat for about 10 minutes
  • You can dock the boat at Fangsheng Bridge, Kezhi Yuan and the City God Temple